Galatians 6

Bear One Another's Burdens

1 Broliai, jei žmogus įpuola į kokią nuodėmę, jūs, dvasiniai žmonės, pataisykite tokį romumo dvasioje, žiūrėdami savęs, kad ir patys nebūtumėt sugundyti. 2 Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. 3 O kas, būdamas niekas, tariasi esąs kažin kas, tas save apgaudinėja. 4 Tegul kiekvienas ištiria savo darbą, ir tada galės girtis pats sau, o ne kitam, 5 nes kiekvienas neš savo naštą.

6 Kas mokomas žodžio, tegul dalijasi visais gerais dalykais su mokytoju. 7 Neapsigaukite! Iš Dievo nepasišaipysi. Ką žmogus sėja, tą ir pjaus. 8 Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus supuvimą, o kas sėja Dvasiai, tas iš Dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą. 9 Nepavarkime daryti gera, nes savo metu pjausime derlių, jei nepailsime! 10 Tad, kol turime laiko, darykime gera visiems, o ypač tikėjimo namiškiams.

Final Warning and Benediction

11 Žiūrėkite, kokiomis didelėmis raidėmis jums parašiau savo ranka. 12 Visi, kurie nori pasirodyti geri kūnu, verčia jus apsipjaustyti, kad tik jiems netektų kęsti persekiojimų dėl Kristaus kryžiaus. 13 Bet net ir patys apipjaustyti nesilaiko įstatymo, o tenori jūsų apipjaustymo, kad galėtų pasigirti jumis. 14 Aš nieku nesigirsiu, tik mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, kuriuo pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. 15 Nes Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, bet naujas kūrinys. 16 Visiems, kurie laikysis šios taisyklės, teateinie ramybė ir pasigailėjimas; taip pat ir Dievo Izraeliui!

17 Nuo šiol tegul niekas manęs nebevargina, nes savo kūne nešioju Viešpaties Jėzaus žymes.

18 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna, broliai, su jūsų dvasia! Amen.

Previous Book Next Book