Deuteronomy 23

Those Excluded from the Assembly

1 לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל יהוה׃

2 לא יבא ממזר בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבא לו בקהל יהוה׃

3 לא יבא עמוני ומואבי בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבא להם בקהל יהוה עד עולם׃ 4 על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך׃ 5 ולא אבה יהוה אלהיך לשמע אל בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך יהוה אלהיך׃ 6 לא תדרש שלמם וטבתם כל ימיך לעולם׃

7 לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו׃ 8 בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל יהוה׃

Uncleanness in the Camp

9 כי תצא מחנה על איביך ונשמרת מכל דבר רע׃

10 כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה לא יבא אל תוך המחנה׃ 11 והיה לפנות ערב ירחץ במים וכבא השמש יבא אל תוך המחנה׃

12 ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ׃ 13 ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את צאתך׃ 14 כי יהוה אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך׃

Miscellaneous Laws

15 לא תסגיר עבד אל אדניו אשר ינצל אליך מעם אדניו׃ 16 עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך בטוב לו לא תוננו׃

17 לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל׃ 18 לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך לכל נדר כי תועבת יהוה אלהיך גם שניהם׃

19 לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל דבר אשר ישך׃ 20 לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך יהוה אלהיך בכל משלח ידך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה׃

21 כי תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו כי דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא׃ 22 וכי תחדל לנדר לא יהיה בך חטא׃ 23 מוצא שפתיך תשמר ועשית כאשר נדרת ליהוה אלהיך נדבה אשר דברת בפיך׃

24 כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן׃ 25 כי תבא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך׃

Previous Book Next Book