Those Excluded from the Assembly

Deuteronomy 23

1 לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל יהוה׃

2 לא יבא ממזר בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבא לו בקהל יהוה׃

3 לא יבא עמוני ומואבי בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבא להם בקהל יהוה עד עולם׃ 4 על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך׃ 5 ולא אבה יהוה אלהיך לשמע אל בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך יהוה אלהיך׃ 6 לא תדרש שלמם וטבתם כל ימיך לעולם׃

7 לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו׃ 8 בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל יהוה׃

Next Book Next Book