Miscellaneous Laws

Deuteronomy 23

15 לא תסגיר עבד אל אדניו אשר ינצל אליך מעם אדניו׃ 16 עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך בטוב לו לא תוננו׃

17 לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל׃ 18 לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך לכל נדר כי תועבת יהוה אלהיך גם שניהם׃

19 לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל דבר אשר ישך׃ 20 לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך יהוה אלהיך בכל משלח ידך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה׃

21 כי תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו כי דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא׃ 22 וכי תחדל לנדר לא יהיה בך חטא׃ 23 מוצא שפתיך תשמר ועשית כאשר נדרת ליהוה אלהיך נדבה אשר דברת בפיך׃

24 כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן׃ 25 כי תבא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך׃

Next Book Next Book