Uncleanness in the Camp

Deuteronomy 23

9 כי תצא מחנה על איביך ונשמרת מכל דבר רע׃

10 כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה לא יבא אל תוך המחנה׃ 11 והיה לפנות ערב ירחץ במים וכבא השמש יבא אל תוך המחנה׃

12 ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ׃ 13 ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את צאתך׃ 14 כי יהוה אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך׃

Next Book Next Book