Joshua 19

The Inheritance for Simeon

1 Antrasis paveldėjimo paskyrimas burtų keliu buvo Simeono giminės šeimoms; jų žemės buvo Judo paveldėjimo krašte. 2 Jie paveldėjo: Beer Šebą, Šemą, Moladą, 3 Hacar Šualą, Balą, Ezemą, 4 Eltoladą, Betulą, Hormą, 5 Ciklagą, Bet Markabotą, Hacar Susą, 6 Bet Lebaotą ir Šaruheną; trylika miestų su jų kaimais. 7 Ainą, Rimoną, Eterą ir Ašaną; keturis miestus su jų kaimais. 8 Be to, ir kaimus, kurie buvo arti šitų miestų; pietuose iki Balat Bero ir Ramato buvo Simeono giminės paveldėjimas. 9 Jų paveldėjimas buvo Judo giminės krašte. Judo giminei buvo paskirta daugiau žemės, negu jiems reikėjo, todėl simeonitai gavo savo dalį Judo paveldėjime.

The Inheritance for Zebulun

10 Trečiasis paveldėjimo paskyrimas burtų keliu buvo Zabulono giminei ligi Sarido. 11 Jų siena ėjo į vakarus, į Maralą, siekė Dabešetą, toliau­upelio slėnį, esantį Jokneamo rytuose. 12 Nuo Sarido siena pasuko į rytus, Kislot Taboro link; iš ten į Daberatą ir toliau į Jafiją. 13 Nuo čia ji ėjo rytų link, į Gat Heferą, Et Kaciną, o iš čia­į Rimoną, Nėjos link. 14 Šiaurėje siena pasisuko į Hanatoną ir baigėsi Iftach Elio slėnyje. 15 Be to, Katatas, Nahalalas, Šimronas, Idala ir Betliejus; iš viso dvylika miestų su jų kaimais 16 buvo Zabulono šeimų paveldėjimas.

The Inheritance for Issachar

17 Ketvirtasis paveldėjimo paskyrimas burtų keliu buvo Isacharo giminės šeimoms. 18 Jų žemės apėmė Jezreelį, Kesulotą, Šunemą, 19 Hafaraimą, Šioną, Anaharatą, 20 Rabitą, Kišjoną, Ebecą, 21 Remetą, En Ganimą, En Hadą ir Bet Pacecą. 22 Ribos siekė Taborą, Šahacimą, Bet Šemešą ir baigėsi prie Jordano, apimdamos šešiolika miestų su jų kaimais. 23 Tai buvo Isacharo giminės šeimų paveldėjimas.

The Inheritance for Asher

24 Penktasis paveldėjimo paskyrimas burtų keliu buvo Ašero giminės šeimoms. 25 Jų teritorija apėmė: Helkatą, Halį, Beteną, Achšafą, 26 Alamelechą, Amadą ir Mišalą. Vakaruose siena siekė Karmelį ir Šihor Libnatą. 27 Toliau ji pakrypo į rytus, į Bet Dagoną, pasiekė Zabuloną ir Iftach Elio slėnį šiaurėje, Bet Emeką ir Nejelį, iš čia pasuko į Kabulą, 28 Hebroną, Rehobą, Hamoną ir Kaną iki Didžiojo Sidono. 29 Toliau siena sukosi į Ramą, pasiekdama sutvirtintąjį Tyro miestą, o iš čia­į Hosą ir baigėsi prie jūros. Be to, Mahalebas, Achzibas, 30 Umas, Afekas ir Rehobas; iš viso dvidešimt du miestai su jų kaimais 31 buvo Ašero giminės šeimų paveldėjimas.

The Inheritance for Naphtali

32 Neftalio giminės šeimoms burtų keliu teko šeštasis paveldėjimo paskyrimas. 33 Jų siena ėjo nuo Helefo ir Elono link Caananimo, Adamio, Nekebo ir Jabneelio iki Lakumo ir baigėsi Jordanu. 34 Ten siena pasisuko į vakarus, į Aznot Taborą, toliau į Hukoką, pasiekė Zabuloną pietuose, Ašerą vakaruose ir Judo sieną Jordano rytuose. 35 Be to, tvirtovių miestai: Cidimas, Ceras, Hamatas, Rakatas, Kineretas, 36 Adama, Rama, Hacoras, 37 Kedešas, Edrėjas, En Hacoras, 38 Ironas, Migdal Elis, Horemas, Bet Anatas ir Bet Šemešas; iš viso devyniolika miestų su jų kaimais 39 buvo Neftalio giminės šeimų paveldėjimas.

The Inheritance for Dan

40 Dano giminės šeimoms teko burtų keliu septintasis paveldėjimo paskyrimas. 41 Jų žemės apėmė Corą, Ir Šemešą, Eštaolą, 42 Šaalabiną, Ajaloną, Itlą, 43 Eloną, Timną, Ekroną, 44 Eltekę, Gibetoną, Baalatą, 45 Jehudą, Bene Beraką, Gat Rimoną 46 ir Mejarkono bei Rakono plotą ties Jope. 47 Dano giminės gautas paveldėjimas buvo per mažas, todėl jie nužygiavę kariavo su Lešemu ir jį užėmė. Gyventojus išžudę, apsigyveno jame. Lešemo pavadinimą pakeitė Danu, pagal savo tėvą Daną. 48 Toks buvo Dano giminės šeimų paveldėjimas.

The Inheritance for Joshua

49 Taip jie iki galo padalino visą kraštą. Izraelitai davė Nūno sūnui Jozuei paveldėjimą tarp savųjų. 50 Viešpačiui įsakius, jie davė jam miestą, kurio jis prašė, Timnat Serachą Efraimo kalnuose. Jis atstatė tą miestą ir apsigyveno jame.

51 Kunigas Eleazaras, Nūno sūnus Jozuė ir Izraelio giminių vyresnieji Šilojuje, Viešpaties akivaizdoje, prie Susitikimo palapinės įėjimo burtų keliu paskirstė kraštą.

Previous Book Next Book