0

What version of the bible was this Filipino translation of the Prodigal Son based from?

Is this Filipino translation of the Prodigal Son based on the ESV?

Luke 15:11 - 32

TAGALOG - 11 At sinabi niya, May isang tao na may dalawang anak na lalake: 12 At sinabi sa kaniyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang kaniyang pagkabuhay.

Clarify Share Report Asked March 08 2021 Mini Liz Barnachia

For follow-up discussion and general commentary on the topic. Comments are sorted chronologically.

Be the first to start the discussion!

Login or Sign Up to add your comment.