Judgment Before the Great White Throne

Revelation 20

11 וארא כסא לבן וגדול ואת הישב עליו אשר מפניו נסו ארץ ושמים ולא נמצא להם מקום׃ 12 וארא את המתים הקטנים עם הגדלים עמדים לפני הכסא וספרים נפתחים ויפתח ספר אחר אשר הוא ספר החיים וישפטו המתים על פי הכתוב בספרים כמעשיהם׃ 13 ויתן הים את מתיו והמות והשאול נתנו את מתיהם וישפטו איש איש כמעשיהם׃ 14 והמות והשאול השלכו באגם האש והוא המות השני׃ 15 וכל איש אשר לא נמצא כתוב בספר החיים השלך באגם האש׃

Next Book Next Book