Bear One Another's Burdens

Galatians 6

1 אחי גם כי יתפש איש מכם בעברה אתם אנשי הרוח תקימהו ברוח ענוה והשמר לנפשך פן תבא לידי נסיון גם אתה׃ 2 שאו איש את משא רעהו בזאת תמלאו את תורת המשיח׃ 3 כי החשב את עצמו להיות מה ואיננו מאומה את נפשו הוא מרמה׃ 4 אבל יבחן כל איש את מעשהו ואז לו לבדו תהיה תהלתו ולא לנגד אחר׃ 5 כי כל איש את משאו ישא׃

6 המלמד בדבר יחלק מכל טובו למלמדהו׃ 7 אל תתעו לא יתן אלהים להתל בו כי מה שזרע האדם אתו יקצר׃ 8 הזרע בבשרו יקצר כליון משברו והזרע ברוח יקצר מן הרוח חיי עולם׃ 9 ואנחנו בעשות הטוב אל נחת כי נקצר בעתו אם לא נרפה׃ 10 לכן כאשר העת בידנו נעשה נא את הטוב עם כל אדם וביותר עם בני אמונתנו׃

Next Book Next Book