Final Warning and Benediction

Galatians 6

11 ראו נא מה גדול המכתב אשר כתבתי אליכם בידי׃ 12 החפצים להתהדר בבשר מכריחים אתכם להמול רק למען לא ירדפו על צלב המשיח׃ 13 כי גם הם הנמולים אינם שמרים את התורה אלא רצונם שתמולו למען יתהללו בבשרכם׃ 14 ואנכי חלילה מהתהלל זולתי בצלב אדנינו ישוע המשיח אשר בו העולם נצלב לי ואני נצלב לעולם׃ 15 כי במשיח ישוע גם המילה גם הערלה אינן נחשבות כי אם בריאה חדשה׃ 16 וכל המהלכים כפי השורה הזאת שלום ורחמים עליהם ועל ישראל אשר לאלהים׃

17 מעתה איש אל ילאני עוד כי את חבורות האדון ישוע אני נשא בגויתי׃

18 חסד ישוע המשיח אדנינו יהי עם רוחכם אחי אמן׃

Next Book Next Book