Birth of Jesus Foretold

Luke 1

26 ויהי בחדש הששי וישלח המלאך גבריאל מאת האלהים גלילה אל עיר אשר שמה נצרת׃ 27 אל בתולה מארשה לאיש אשר שמו יוסף מבית דוד ושם הבתולה מרים׃ 28 ויבא המלאך אליה החדרה ויאמר שלום לך אשת חן יהוה עמך ברוכה את בנשים׃ 29 והיא בראותה נבהלה לדברו ותאמר בלבה מה היא הברכה הזאת׃ 30 ויאמר לה המלאך אל תיראי מרים כי מצאת חן לפני האלהים׃ 31 והנך הרה וילדת בן וקראת את שמו ישוע׃ 32 והוא גדול יהיה ובן עליון יקרא ויהוה אלהים יתן לו את כסא דוד אביו׃ 33 ועל בית יעקב ימלך לעולם ועד ולמלכותו אין קץ׃

34 ותאמר מרים אל המלאך איך תהיה זאת ואני אינני ידעת איש׃

35 ויען המלאך ויאמר אליה רוח הקדש תבוא עליך וגבורת עליון תצל עליך על כן גם לקדוש הילוד יקרא בן אלהים׃ 36 והנה אלישבע קרובתך אשר קראו לה עקרה גם היא הרתה בן בזקנתה וזה לה החדש הששי׃ 37 כי לא יפלא מאלהים כל דבר׃ 38 ותאמר מרים הנני שפחת יהוה יהי לי כדברך ויצא מאתה המלאך׃

Next Book Next Book