Mary Visits Elizabeth

Luke 1

39 ותקם מרים בימים ההם ותמהר ללכת ההרה אל עיר יהודה׃ 40 ותבא בית זכריה ותברך את אלישבע׃ 41 ויהי כשמע אלישבע את ברכת מרים וירקד הילד במעיה ותמלא אלישבע רוח הקדש׃ 42 ותקרא בקול גדול ותאמר ברוכה את בנשים וברוך פרי בטנך׃ 43 ומאין לי זאת אשר אם אדני באה אלי׃ 44 כי קול ברכתך בא באזני והנה רקד בשמחה הילד במעי׃ 45 ואשרי המאמינה כי המלא תמלא אשר דבר לה מאת יהוה׃

Next Book Next Book