Birth of John the Baptist Foretold

Luke 1

5 כהן היה בימי הורדוס מלך יהודה זכריה שמו ממשמרת אביה ולו אשה מבנות אהרן ושמה אלישבע׃ 6 ושניהם היו צדיקים לפני האלהים והלכי תם בכל מצות יהוה ובחקתיו׃ 7 ולא היה להם ילד כי אלישבע עקרה ושניהם באו בימים׃

8 ויהי היום ויכהן לפני אלהים בסדר משמרתו׃ 9 וכמשפט עבודת הכהנים יצא גורלו להקטיר קטרת ויבא אל היכל יהוה׃ 10 וכל קהל העם היו מתפללים בחוץ בעת הקטרת׃ 11 וירא אליו מלאך יהוה עמד לימין מזבח הקטרת׃ 12 ויבהל זכריה בראותו אתו ואימה נפלה עליו׃ 13 ויאמר אליו המלאך אל תירא זכריהו כי נשמעה תפלתך ואלישבע אשתך תלד לך בן וקראת שמו יוחנן׃ 14 והיה לך לשמחה וגיל ורבים ישמחו בהולדו׃ 15 כי גדול יהיה לפני יהוה ויין ושכר לא ישתה ורוח הקדש ימלא בעודנו בבטן אמו׃ 16 ורבים מבני ישראל ישיב אל יהוה אלהיהם׃ 17 והוא ילך לפניו ברוח אליהו ובגבורתו להשיב את לב אבות על בנים ואת הסוררים לתבונת הצדיקים להעמיד ליהוה עם מתקן׃

18 ויאמר זכריה אל המלאך במה אדע זאת כי אני זקנתי ואשתי באה בימים׃ 19 ויען המלאך ויאמר אליו אני גבריאל העומד לפני האלהים ושלוח אנכי לדבר אליך ולבשרך את זאת׃ 20 והנה תאלם ולא תוכל לדבר עד היום אשר תהיה זאת תחת כי לא האמנת בדברי אשר ימלאו למועדם׃ 21 והעם היה מחכה לזכריה ויתמהו כי אחר בהיכל׃ 22 ויהי בצאתו לא יכל לדבר אליהם וידעו כי מראה ראה בהיכל וירמז להם ועודנו נאלם׃ 23 ויהי כאשר מלאו ימי עבדתו וילך לו אל ביתו׃

24 ויהי אחרי הימים האלה ותהר אלישבע אשתו ותתחבא חמשה חדשים ותאמר׃ 25 ככה עשה לי יהוה בימי פקדו אותי לאסף את חרפתי בתוך בני אדם׃

Next Book Next Book