The Table for Bread

Exodus 25

23 ועשית שלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו׃ 24 וצפית אתו זהב טהור ועשית לו זר זהב סביב׃ 25 ועשית לו מסגרת טפח סביב ועשית זר זהב למסגרתו סביב׃ 26 ועשית לו ארבע טבעת זהב ונתת את הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו׃ 27 לעמת המסגרת תהיין הטבעת לבתים לבדים לשאת את השלחן׃ 28 ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב ונשא בם את השלחן׃ 29 ועשית קערתיו וכפתיו וקשותיו ומנקיתיו אשר יסך בהן זהב טהור תעשה אתם׃ 30 ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד׃

Next Book Next Book