The Golden Lampstand

Exodus 25

31 ועשית מנרת זהב טהור מקשה תעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו׃ 32 וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני׃ 33 שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה׃ 34 ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה׃ 35 וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים מן המנרה׃ 36 כפתריהם וקנתם ממנה יהיו כלה מקשה אחת זהב טהור׃ 37 ועשית את נרתיה שבעה והעלה את נרתיה והאיר על עבר פניה׃ 38 ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור׃ 39 ככר זהב טהור יעשה אתה את כל הכלים האלה׃ 40 וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר׃

Next Book Next Book