The Ark of the Covenant

Exodus 25

10 ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו׃ 11 וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב׃ 12 ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעת על צלעו השנית׃ 13 ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם זהב׃ 14 והבאת את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן בהם׃ 15 בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו׃ 16 ונתת אל הארן את העדת אשר אתן אליך׃

17 ועשית כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה׃ 18 ועשית שנים כרבים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת׃ 19 ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת תעשו את הכרבים על שני קצותיו׃ 20 והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת יהיו פני הכרבים׃ 21 ונתת את הכפרת על הארן מלמעלה ואל הארן תתן את העדת אשר אתן אליך׃ 22 ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים אשר על ארן העדת את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל׃

Next Book Next Book