1 Corinthians 15

The Resurrection of Christ

1 ואני אחי אודיעכם את הבשורה אשר בשרתי אתכם אשר גם קבלתם אתה וגם עמדתם בה׃ 2 אשר גם תושעו בה אם תחזיקו בדבר אשר בשרתי אתכם אך אם לא לשוא האמנתם׃

3 כי מסרתי לכם בראשונה את אשר גם קבלתי כי המשיח מת בעד חטאתינו כפי הכתובים׃ 4 וכי נקבר וכי הוקם ביום השלישי כפי הכתובים׃ 5 וכי נראה אל כיפא ואחריו אל שנים העשר׃ 6 ואחרי כן נראה ליותר מחמש מאות אחים כאחד אשר רבם עודם בחיים ומקצתם ישנו׃ 7 ואחרי כן נראה אל יעקב ואחריו אל כל השליחים׃ 8 ואחרי כלם נראה גם אלי כמו אל הנפל׃ 9 כי אני הצעיר בשליחים ואינני כדי להקרא שליח באשר רדפתי את קהל האלהים׃ 10 אבל בחסד אלהים הייתי מה שהייתי וחסדו עלי לא היה לריק כי יותר מכלם עבדתי ולא אני כי אם חסד אלהים אשר עמדי׃ 11 והנה גם אני גם המה ככה משמיעים וככה האמנתם׃

The Resurrection of the Dead

12 ואם הגד הגד כי הוקם המשיח מן המתים איך יאמרו אנשים מכם כי אין תחיה למתים׃ 13 אם אין תחיה למתים גם המשיח לא הוקם׃ 14 ואם המשיח לא הוקם כי עתה ריק שמועתנו וגם ריק אמונתכם׃ 15 וגם נמצא עדי שקר לאלהים יען אשר העידנו את האלהים כי הקים את המשיח אשר לא הקימו אם אמת הוא שהמתים לא יקומו׃ 16 כי אם המתים לא יקומו גם המשיח לא קם׃ 17 ואם המשיח לא קם הבל אמונתכם ועודכם בחטאתיכם׃ 18 אזי גם אשר ישנו במשיח אבד אבדו׃ 19 ואם בחיים האלה לבד בטחים אנחנו במשיח אמללים אנחנו מכל אדם׃

20 ועתה המשיח הוקם מן המתים ויהי לראשית הישנים׃ 21 כי אחרי אשר בא המות על ידי אדם אחד גם תחית המתים באה על ידי אדם אחד׃ 22 כי כאשר באדם מתים כלם כן גם יחיו כלם במשיח׃ 23 וכל אחד ואחד בסדרו ראשית כלם המשיח ואחרי כן אשר הם למשיח בבואו׃ 24 ואחרי כן הקץ כשימסר את המלכות אל האלהים האב אחרי בטלו כל משרה וכל שלטן וגבורה׃ 25 כי הוא מלך ימלך עד כי ישית את כל איביו תחת רגליו׃ 26 ואחרון האיבים אשר יבטל הוא המות׃ 27 כי כל שת תחת רגליו ובאמרו כל הושת תחתיו ברור הוא שהשת כל תחתיו איננו בכלל׃ 28 וכאשר יושת הכל תחתיו אז הבן גם הוא יושת תחת השת כל תחתיו למען יהיה האלהים הכל בכל׃

29 כי מה יעשו הנטבלים בעד המתים אם אמת הוא שהמתים קום לא יקומו למה זה יטבלו בעד המתים׃ 30 ולמה זה אנחנו בסכנה בכל שעה׃ 31 בתהלתנו אשר יש לי במשיח ישוע אדנינו מעיד אני עלי כי מת אנכי בכל יום ויום׃ 32 אם לפי ררכו של אדם נלחמתי עם החיות הרעות באפסוס מה תועלת יש לי אם המתים לא יקומו נאכלה ונשתה כי מחר נמות׃ 33 אל נא תתעו חברת אנשים רעים משחתת מדות טבות׃ 34 הקיצו במישרים משכרון ואל תחטאו כי יש אנשים אשר אין בהם דעת אלהים לבשתכם אני אמר זאת׃

The Resurrection Body

35 ואם יאמר איש איך יקומו המתים ובאי זה גוף יבואו׃ 36 אתה הסכל הן מה שתזרע לא יחיה בלתי אם ימות׃ 37 ומה שתזרע אינך זרע את הגוף אשר יהיה כי אם כגרגר ערם של חטה או של אחד הזרעים׃ 38 והאלהים יתן לו גוף כפי רצונו ולכל זרע וזרע את גופו למינהו׃ 39 לא כל הבשר באשר אחד הוא כי מין אחר הוא בשר האדם ומין אחר בשר הבהמה ומין אחר בשר הדגה ומין אחר בשר העוף׃ 40 ויש גופות שבשמים וגופות שבארץ אבל אחר הוא כבוד הגופות שבשמים וגופות שבארץ אבל אחר הוא כבוד הגופות שבשמים ואחר הוא כבוד הגופות שבארץ׃ 41 אחר הוא כבוד השמש ואחר הוא כבוד הירח ואחר הוא כבוד הכוכבים כי כוכב מכוכב נבדל בכבודו׃

42 וכן גם בתחיה המתים הן יזרע בכליון ויקום בלא כליון׃ 43 יזרע בבזיון ויקום בכבוד יזרע בחלשה ויקום בגבורה׃ 44 יזרע גוף נפשי ויקום גוף רוחני יש גוף נפשי ויש גוף רוחני׃ 45 כן גם כתוב ויהי האדם הוא אדם הראשון לנפש חיה אדם האחרון לרוח מחיה׃ 46 אבל לא של הרוח היא הראשונה אלא של הנפש ואחרי כן של הרוח׃ 47 האדם הראשון מן האדמה הוא של עפר והאדם השני הוא האדון מן השמים׃ 48 וכמו אשר הוא מעפר ככה גם אשר הם מעפר וכמו אשר הוא מן השמים ככה גם אשר הם מן השמים׃ 49 וכאשר לבשנו דמות האדם אשר מעפר כן נלבש גם דמות האדם אשר מן השמים׃

Mystery and Victory

50 וזאת אני אמר אחי כי בשר ודם לא יוכל לרשת את מלכות האלהים ואשר יכלה לא יירש את אשר לא יכלה׃ 51 הנה סוד אגידה לכם הן לא כלנו נישן המות אבל כלנו נתחלף׃ 52 ברגע אחד כהרף עין כתקע השופר האחרון כי יתקע בשופר והמתים יחיו בלי כליון ואנחנו נתחלף׃ 53 כי מה שעתה לכליון לבוש ילבש אל כליון ואמר ימות יבוש ילבש אל מות׃

54 וכשילבש מה שעתה לכליון אל כליון ומה שעתה למות ילבש אל מות אז יהיה דבר הכתוב בלע המות לנצח׃ 55 איה עקצף המות איה שאול בצחונך׃

56 עקץ המות הוא החטא וכח החטא היא התורה׃ 57 אבל תודות לאלהים אשר נתן לנו הנצחון על ידי אדנינו ישוע המשיח׃

58 על כן אחי חביבי התכוננו בל תמוטו והעדיפו בכל עת במעשה אדנינו מדעתכם כי לא לריק עמלכם באדנינו׃

Previous Book Next Book