1 Corinthians 16

The Collection for the Saints

1 ועל דבר קבוץ התרומות לעזרת הקדושים כאשר תקנתי לקהלות אשר בגלטיא כן תעשו גם אתם׃ 2 בכל אחד בשבת יניח אצלו איש איש מכם ויאצר את אשר עלה בידו למען אשר בבאי לא יקבץ עוד׃ 3 ואני בבאי את אשר תמצאו נאמנים עם אגרות אשלח אתם להביא את נדבתכם לירושלים׃ 4 ואם שוה הטרח שגם אנכי אלך שמה אתי ילכו׃

Plans for Travel

5 ואני אבא אליכם אחרי עברי את מקדוניא כי את מקדוניא אעברה׃ 6 ואולי אשב עמכם ימים אחדים או כל ימי הסתו למען תלוני אל אשר אלך שמה׃ 7 כי כעת אין רצוני לראתכם אך בעברי כי אקוה לשבת אצלכם זמן מה אם ירצה יהוה׃ 8 אבל אשב באפסוס עד חג השבועות׃ 9 כי נפתח לי פתח גדול ורב פעלים ורבים המתקוממים׃

10 וכי יבוא אליכם טימותיוס ראו נא שיהיה עמכם בלי פחד כי מלאכת יהוה הוא עשה כמו גם אני׃ 11 על כן איש אל יבז אתו אך שלחהו בשלום למען יבא אלי כי אחכה לו עם האחים׃

Final Instructions

12 ואפולוס האח הנה פצרתי בו לבוא אליכם עם האחים אך לא היה ברצונו לבוא עתה אמנם בוא יבוא במצאו עת נכונה׃

13 שקדו ועמדו באמונה התאששו והתחזקו׃ 14 וכל דבריכם יעשו באהבה׃

15 ואבקשה מכם אחי הלא ידעתם את בית אסטפנוס שהוא ראשית אכיא ויתנו את נפשם לשרות הקדשים׃ 16 לכן הכנעו גם אתם מפני אנשים כאלה ומפני כל אשר יעבד עמהם ויעמלו׃ 17 והנני שמח בביאת אסטפנוס ופרטונטוס ואכיקוס כי המה מלאו את אשר חסרתי אתכם׃ 18 ויניחו את רוחי ואת רוחכם על כן הכירו אנשים כאלה׃

Greetings

19 הקהלות אשר באסיא שאלות לשלומכם עקילס ופריסקלא וגם הקהלה אשר בביתם מרבים לשאל לשלומכם באדנינו׃ 20 האחים כלם שאלים לשלומכם שאלו לשלום איש את רעהו בנשקה הקדושה׃

21 שאלת שלומכם בידי אני פולוס׃ 22 מי שלא יאהב את האדון ישוע המשיח יחרם מרן אתא׃ 23 חסד ישוע המשיח אדנינו יהי עמכם׃ 24 ואהבתי את כלכם במשיח ישוע אמן׃

Previous Book Next Book