The Resurrection of Christ

1 Corinthians 15

1 ואני אחי אודיעכם את הבשורה אשר בשרתי אתכם אשר גם קבלתם אתה וגם עמדתם בה׃ 2 אשר גם תושעו בה אם תחזיקו בדבר אשר בשרתי אתכם אך אם לא לשוא האמנתם׃

3 כי מסרתי לכם בראשונה את אשר גם קבלתי כי המשיח מת בעד חטאתינו כפי הכתובים׃ 4 וכי נקבר וכי הוקם ביום השלישי כפי הכתובים׃ 5 וכי נראה אל כיפא ואחריו אל שנים העשר׃ 6 ואחרי כן נראה ליותר מחמש מאות אחים כאחד אשר רבם עודם בחיים ומקצתם ישנו׃ 7 ואחרי כן נראה אל יעקב ואחריו אל כל השליחים׃ 8 ואחרי כלם נראה גם אלי כמו אל הנפל׃ 9 כי אני הצעיר בשליחים ואינני כדי להקרא שליח באשר רדפתי את קהל האלהים׃ 10 אבל בחסד אלהים הייתי מה שהייתי וחסדו עלי לא היה לריק כי יותר מכלם עבדתי ולא אני כי אם חסד אלהים אשר עמדי׃ 11 והנה גם אני גם המה ככה משמיעים וככה האמנתם׃

Next Book Next Book