The Resurrection of the Dead

1 Corinthians 15

12 ואם הגד הגד כי הוקם המשיח מן המתים איך יאמרו אנשים מכם כי אין תחיה למתים׃ 13 אם אין תחיה למתים גם המשיח לא הוקם׃ 14 ואם המשיח לא הוקם כי עתה ריק שמועתנו וגם ריק אמונתכם׃ 15 וגם נמצא עדי שקר לאלהים יען אשר העידנו את האלהים כי הקים את המשיח אשר לא הקימו אם אמת הוא שהמתים לא יקומו׃ 16 כי אם המתים לא יקומו גם המשיח לא קם׃ 17 ואם המשיח לא קם הבל אמונתכם ועודכם בחטאתיכם׃ 18 אזי גם אשר ישנו במשיח אבד אבדו׃ 19 ואם בחיים האלה לבד בטחים אנחנו במשיח אמללים אנחנו מכל אדם׃

20 ועתה המשיח הוקם מן המתים ויהי לראשית הישנים׃ 21 כי אחרי אשר בא המות על ידי אדם אחד גם תחית המתים באה על ידי אדם אחד׃ 22 כי כאשר באדם מתים כלם כן גם יחיו כלם במשיח׃ 23 וכל אחד ואחד בסדרו ראשית כלם המשיח ואחרי כן אשר הם למשיח בבואו׃ 24 ואחרי כן הקץ כשימסר את המלכות אל האלהים האב אחרי בטלו כל משרה וכל שלטן וגבורה׃ 25 כי הוא מלך ימלך עד כי ישית את כל איביו תחת רגליו׃ 26 ואחרון האיבים אשר יבטל הוא המות׃ 27 כי כל שת תחת רגליו ובאמרו כל הושת תחתיו ברור הוא שהשת כל תחתיו איננו בכלל׃ 28 וכאשר יושת הכל תחתיו אז הבן גם הוא יושת תחת השת כל תחתיו למען יהיה האלהים הכל בכל׃

29 כי מה יעשו הנטבלים בעד המתים אם אמת הוא שהמתים קום לא יקומו למה זה יטבלו בעד המתים׃ 30 ולמה זה אנחנו בסכנה בכל שעה׃ 31 בתהלתנו אשר יש לי במשיח ישוע אדנינו מעיד אני עלי כי מת אנכי בכל יום ויום׃ 32 אם לפי ררכו של אדם נלחמתי עם החיות הרעות באפסוס מה תועלת יש לי אם המתים לא יקומו נאכלה ונשתה כי מחר נמות׃ 33 אל נא תתעו חברת אנשים רעים משחתת מדות טבות׃ 34 הקיצו במישרים משכרון ואל תחטאו כי יש אנשים אשר אין בהם דעת אלהים לבשתכם אני אמר זאת׃

Next Book Next Book