Priests and Levites

Nehemiah 12

1 Kunigai ir levitai, atvykę su Salatielio sūnumi Zorobabeliu ir Jozue, buvo šie: Seraja, Jeremija, Ezra, 2 Amarija, Maluchas, Hatušas, 3 Šechanija, Rehumas, Meremotas, 4 Idojas, Ginetonas, Abija, 5 Mijaminas, Maadija, Bilga, 6 Šemaja, Jehojaribas, Jedaja, 7 Saluvas, Amokas, Hilkija ir Jedajas. Šitie buvo kunigų ir jų brolių viršininkai Ješūvos laikais.

8 Levitai: Ješūva, Binujas, Kadmielis, Šerebija, Judas, Matanija, kuris vadovavo dėkojimui, ir jo broliai. 9 Bakbukija, Unis ir jų broliai budėjo priešais juos. 10 Jozuė buvo Jehojakimo tėvas, Jehojakimas­Eljašibo, Eljašibas­ Jehojados, 11 Jehojada­Jehonatano, Jehonatanas­Jadūvos.

12 Jehojakimo laikais šie kunigai buvo šeimų vyresnieji: Meraja­ Serajo, Hananija­Jeremijo, 13 Mešulamas­Ezro, Johananas­ Amarijo, 14 Jehonatanas­Melichuvo, Juozapas­Šebanijo, 15 Adna­Harimo, Helkajas­Merajoto, 16 Zacharija­Idojo, Mešulamas­ Ginetono, 17 Zichris­Abijo, Piltajas­Minjamino ir Moadijos, 18 Šamūvos­Bilgo, Jehonatanas­ Šemajo, 19 Matenajas­Jehojaribo, Uzis­ Jedajos, 20 Kalajas­Salajo, Eberas­Amoko, 21 Hašabija­Hilkijos, Netanelis­ Jedajos.

22 Eljašibo, Jehojados, Joanano ir Jaduvo laikais buvo surašyti levitai, taip pat ir kunigų šeimų vyresnieji iki persų karaliaus Darijaus laikų. 23 Levitų šeimų vyresnieji buvo surašyti metraščių knygoje iki Eljašibo sūnaus Joanano laikų. 24 Vadovaujant levitams Hašabijai, Serebijui ir Jozuei, Kadmielio sūnui, giedotojai stovėjo prieš juos ir giedojo padėkos giesmes, kaip karalius, Dievo vyras Dovydas, buvo nustatęs. 25 Matanijas, Bakbukijas, Abdija, Mešulamas, Talmonas ir Akubas buvo vartininkai, jie ėjo sargybą prie vartų sandėlių. 26 Jie gyveno Jehocadako anūko, Ješūvos sūnaus Jehojakimo dienomis ir dienomis valdytojo Nehemijo bei Rašto žinovo kunigo Ezro.

Next Book Next Book