Job's Confession and Repentance

Job 42

1 Nang magkagayo'y sumagot si Job sa Panginoon, at nagsabi,

2 Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay, at wala kang akala na mapipigil. 3 Sino itong nagkukubli ng payo na walang kaalaman? Kaya't aking sinambit na hindi ko nauunawa, mga bagay na totoong kagilagilalas sa akin na hindi ko nalalaman. 4 Dinggin mo, isinasamo ko sa iyo, at ako'y magsasalita; ako'y magtatanong sa iyo, at magpahayag ka sa akin. 5 Narinig kita sa pakikinig ng pakinig; nguni't ngayo'y nakikita ka ng aking mata, 6 Kaya't ako'y nayayamot sa sarili, at nagsisisi ako sa alabok at mga abo.

Next Book Next Book