Descendants of Ephraim

1 Chronicles 7

20 ובני אפרים שותלח וברד בנו ותחת בנו ואלעדה בנו ותחת בנו׃ 21 וזבד בנו ושותלח בנו ועזר ואלעד והרגום אנשי גת הנולדים בארץ כי ירדו לקחת את מקניהם׃ 22 ויתאבל אפרים אביהם ימים רבים ויבאו אחיו לנחמו׃ 23 ויבא אל אשתו ותהר ותלד בן ויקרא את שמו בריעה כי ברעה היתה בביתו׃ 24 ובתו שארה ותבן את בית חורון התחתון ואת העליון ואת אזן שארה׃ 25 ורפח בנו ורשף ותלח בנו ותחן בנו׃ 26 לעדן בנו עמיהוד בנו אלישמע בנו׃ 27 נון בנו יהושע בנו׃ 28 ואחזתם ומשבותם בית אל ובנתיה ולמזרח נערן ולמערב גזר ובנתיה ושכם ובנתיה עד עיה ובנתיה׃ 29 ועל ידי בני מנשה בית שאן ובנתיה תענך ובנתיה מגדו ובנותיה דור ובנותיה באלה ישבו בני יוסף בן ישראל׃

Next Book Next Book