Descendants of Reuben

1 Chronicles 5

1 ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו נתנה בכרתו לבני יוסף בן ישראל ולא להתיחש לבכרה׃ 2 כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכרה ליוסף׃ 3 בני ראובן בכור ישראל חנוך ופלוא חצרון וכרמי׃ 4 בני יואל שמעיה בנו גוג בנו שמעי בנו׃ 5 מיכה בנו ראיה בנו בעל בנו׃ 6 בארה בנו אשר הגלה תלגת פלנאסר מלך אשר הוא נשיא לראובני׃ 7 ואחיו למשפחתיו בהתיחש לתלדותם הראש יעיאל וזכריהו׃ 8 ובלע בן עזז בן שמע בן יואל הוא יושב בערער ועד נבו ובעל מעון׃ 9 ולמזרח ישב עד לבוא מדברה למן הנהר פרת כי מקניהם רבו בארץ גלעד׃ 10 ובימי שאול עשו מלחמה עם ההגראים ויפלו בידם וישבו באהליהם על כל פני מזרח לגלעד׃

Next Book Next Book