Descendants of Simeon

1 Chronicles 4

24 בני שמעון נמואל וימין יריב זרח שאול׃ 25 שלם בנו מבשם בנו משמע בנו׃ 26 ובני משמע חמואל בנו זכור בנו שמעי בנו׃ 27 ולשמעי בנים ששה עשר ובנות שש ולאחיו אין בנים רבים וכל משפחתם לא הרבו עד בני יהודה׃ 28 וישבו בבאר שבע ומולדה וחצר שועל׃ 29 ובבלהה ובעצם ובתולד׃ 30 ובבתואל ובחרמה ובציקלג׃ 31 ובבית מרכבות ובחצר סוסים ובבית בראי ובשערים אלה עריהם עד מלך דויד׃ 32 וחצריהם עיטם ועין רמון ותכן ועשן ערים חמש׃ 33 וכל חצריהם אשר סביבות הערים האלה עד בעל זאת מושבתם והתיחשם להם׃

34 ומשובב וימלך ויושה בן אמציה׃ 35 ויואל ויהוא בן יושביה בן שריה בן עשיאל׃ 36 ואליועיני ויעקבה וישוחיה ועשיה ועדיאל וישימאל ובניה׃ 37 וזיזא בן שפעי בן אלון בן ידיה בן שמרי בן שמעיה׃ 38 אלה הבאים בשמות נשיאים במשפחותם ובית אבותיהם פרצו לרוב׃ 39 וילכו למבוא גדר עד למזרח הגיא לבקש מרעה לצאנם׃ 40 וימצאו מרעה שמן וטוב והארץ רחבת ידים ושקטת ושלוה כי מן חם הישבים שם לפנים׃ 41 ויבאו אלה הכתובים בשמות בימי יחזקיהו מלך יהודה ויכו את אהליהם ואת המעינים אשר נמצאו שמה ויחרימם עד היום הזה וישבו תחתיהם כי מרעה לצאנם שם׃ 42 ומהם מן בני שמעון הלכו להר שעיר אנשים חמש מאות ופלטיה ונעריה ורפיה ועזיאל בני ישעי בראשם׃ 43 ויכו את שארית הפלטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה׃

Next Book Next Book