Descendants of Gad

1 Chronicles 5

11 ובני גד לנגדם ישבו בארץ הבשן עד סלכה׃ 12 יואל הראש ושפם המשנה ויעני ושפט בבשן׃ 13 ואחיהם לבית אבותיהם מיכאל ומשלם ושבע ויורי ויעכן וזיע ועבר שבעה׃ 14 אלה בני אביחיל בן חורי בן ירוח בן גלעד בן מיכאל בן ישישי בן יחדו בן בוז׃ 15 אחי בן עבדיאל בן גוני ראש לבית אבותם׃ 16 וישבו בגלעד בבשן ובבנתיה ובכל מגרשי שרון על תוצאותם׃ 17 כלם התיחשו בימי יותם מלך יהודה ובימי ירבעם מלך ישראל׃

18 בני ראובן וגדי וחצי שבט מנשה מן בני חיל אנשים נשאי מגן וחרב ודרכי קשת ולמודי מלחמה ארבעים וארבעה אלף ושבע מאות וששים יצאי צבא׃ 19 ויעשו מלחמה עם ההגריאים ויטור ונפיש ונודב׃ 20 ויעזרו עליהם וינתנו בידם ההגריאים וכל שעמהם כי לאלהים זעקו במלחמה ונעתור להם כי בטחו בו׃ 21 וישבו מקניהם גמליהם חמשים אלף וצאן מאתים וחמשים אלף וחמורים אלפים ונפש אדם מאה אלף׃ 22 כי חללים רבים נפלו כי מהאלהים המלחמה וישבו תחתיהם עד הגלה׃

Next Book Next Book