Descendants of Judah

1 Chronicles 4

1 בני יהודה פרץ חצרון וכרמי וחור ושובל׃ 2 וראיה בן שובל הוליד את יחת ויחת הליד את אחומי ואת להד אלה משפחות הצרעתי׃ 3 ואלה אבי עיטם יזרעאל וישמא וידבש ושם אחותם הצללפוני׃ 4 ופנואל אבי גדר ועזר אבי חושה אלה בני חור בכור אפרתה אבי בית לחם׃ 5 ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה׃ 6 ותלד לו נערה את אחזם ואת חפר ואת תימני ואת האחשתרי אלה בני נערה׃ 7 ובני חלאה צרת יצחר ואתנן׃ 8 וקוץ הוליד את ענוב ואת הצבבה ומשפחות אחרחל בן הרום׃ 9 ויהי יעבץ נכבד מאחיו ואמו קראה שמו יעבץ לאמר כי ילדתי בעצב׃ 10 ויקרא יעבץ לאלהי ישראל לאמר אם ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי ויבא אלהים את אשר שאל׃ 11 וכלוב אחי שוחה הוליד את מחיר הוא אבי אשתון׃ 12 ואשתון הוליד את בית רפא ואת פסח ואת תחנה אבי עיר נחש אלה אנשי רכה׃ 13 ובני קנז עתניאל ושריה ובני עתניאל חתת׃ 14 ומעונתי הוליד את עפרה ושריה הוליד את יואב אבי גיא חרשים כי חרשים היו׃ 15 ובני כלב בן יפנה עירו אלה ונעם ובני אלה וקנז׃ 16 ובני יהללאל זיף וזיפה תיריא ואשראל׃ 17 ובן עזרה יתר ומרד ועפר וילון ותהר את מרים ואת שמי ואת ישבח אבי אשתמע׃ 18 ואשתו היהדיה ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי שוכו ואת יקותיאל אבי זנוח ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד׃ 19 ובני אשת הודיה אחות נחם אבי קעילה הגרמי ואשתמע המעכתי׃ 20 ובני שימון אמנון ורנה בן חנן ותולון ובני ישעי זוחת ובן זוחת׃ 21 בני שלה בן יהודה ער אבי לכה ולעדה אבי מרשה ומשפחות בית עבדת הבץ לבית אשבע׃ 22 ויוקים ואנשי כזבא ויואש ושרף אשר בעלו למואב וישבי לחם והדברים עתיקים׃ 23 המה היוצרים וישבי נטעים וגדרה עם המלך במלאכתו ישבו שם׃

Next Book Next Book