Abijam Reigns in Judah

1 Kings 15

1 ובשנת שמנה עשרה למלך ירבעם בן נבט מלך אבים על יהודה׃ 2 שלש שנים מלך בירושלם ושם אמו מעכה בת אבישלום׃ 3 וילך בכל חטאות אביו אשר עשה לפניו ולא היה לבבו שלם עם יהוה אלהיו כלבב דוד אביו׃ 4 כי למען דוד נתן יהוה אלהיו לו ניר בירושלם להקים את בנו אחריו ולהעמיד את ירושלם׃ 5 אשר עשה דוד את הישר בעיני יהוה ולא סר מכל אשר צוהו כל ימי חייו רק בדבר אוריה החתי׃ 6 ומלחמה היתה בין רחבעם ובין ירבעם כל ימי חייו׃ 7 ויתר דברי אבים וכל אשר עשה הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה ומלחמה היתה בין אבים ובין ירבעם׃ 8 וישכב אבים עם אבתיו ויקברו אתו בעיר דוד וימלך אסא בנו תחתיו׃

Next Book Next Book