Asa Reigns In Judah

1 Kings 15

9 ובשנת עשרים לירבעם מלך ישראל מלך אסא מלך יהודה׃ 10 וארבעים ואחת שנה מלך בירושלם ושם אמו מעכה בת אבישלום׃ 11 ויעש אסא הישר בעיני יהוה כדוד אביו׃ 12 ויעבר הקדשים מן הארץ ויסר את כל הגללים אשר עשו אבתיו׃ 13 וגם את מעכה אמו ויסרה מגבירה אשר עשתה מפלצת לאשרה ויכרת אסא את מפלצתה וישרף בנחל קדרון׃ 14 והבמות לא סרו רק לבב אסא היה שלם עם יהוה כל ימיו׃ 15 ויבא את קדשי אביו וקדשו בית יהוה כסף וזהב וכלים׃

16 ומלחמה היתה בין אסא ובין בעשא מלך ישראל כל ימיהם׃ 17 ויעל בעשא מלך ישראל על יהודה ויבן את הרמה לבלתי תת יצא ובא לאסא מלך יהודה׃ 18 ויקח אסא את כל הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית יהוה ואת אוצרות בית מלך ויתנם ביד עבדיו וישלחם המלך אסא אל בן הדד בן טברמן בן חזיון מלך ארם הישב בדמשק לאמר׃ 19 ברית ביני ובינך בין אבי ובין אביך הנה שלחתי לך שחד כסף וזהב לך הפרה את בריתך את בעשא מלך ישראל ויעלה מעלי׃ 20 וישמע בן הדד אל המלך אסא וישלח את שרי החילים אשר לו על ערי ישראל ויך את עיון ואת דן ואת אבל בית מעכה ואת כל כנרות על כל ארץ נפתלי׃ 21 ויהי כשמע בעשא ויחדל מבנות את הרמה וישב בתרצה׃ 22 והמלך אסא השמיע את כל יהודה אין נקי וישאו את אבני הרמה ואת עציה אשר בנה בעשא ויבן בם המלך אסא את גבע בנימן ואת המצפה׃ 23 ויתר כל דברי אסא וכל גבורתו וכל אשר עשה והערים אשר בנה הלא המה כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה רק לעת זקנתו חלה את רגליו׃ 24 וישכב אסא עם אבתיו ויקבר עם אבתיו בעיר דוד אביו וימלך יהושפט בנו תחתיו׃

Next Book Next Book