To the Church in Ephesus

Revelation 2

1 אל מלאך קהל אפסוס כתב כה אמר האחז בימינו שבעת הכוכבים המתהלך בתוך שבע מנרות הזהב׃

2 ידעתי את מעשיך ואת עמלך ואת סבלך וכי לא תוכל שאת את הרשעים ותנסה את האמרים שליחים אנחנו ואינם ותמצאם כזבים׃ 3 ואתה נשאת הרבה ויש לך סבלנות ולמען שמי לא יעפת׃ 4 אך יש לי עליך כי עזבת את אהבתך הראשונה׃ 5 זכר אפוא אי מזה נפלת ושובה ועשה מעשיך הראשנים ואם לא הנני בא עליך מהר ונסחתי מנורתך ממקומה אם לא תשוב׃ 6 אבל זאת היא לך כי תשנא את מעשי הניקלסיים אשר שנאתים גם אני׃ 7 מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות המנצח אתן לו לאכל מעץ החיים אשר בתוך גן עדן לאלהים׃

Next Book Next Book