Vision of the Son of Man

Revelation 1

9 אני יוחנן אחיכם וגם חבר לכם בלחץ ובמלכות ובסבלנות למען ישוע המשיח הייתי באי אשר שמו פטמוס בעבור דבר האלהים ובעבור עדות ישוע המשיח׃ 10 ואהי ברוח ביום האדון ואשמע אחרי קול גדול כקול שופר׃ 11 ויאמר אני האלף ואני התו הראשון והאחרון ואת אשר אתה ראה כתב אל ספר ושלחהו אל הקהלות אשר באסיא לאפסוס ולזמירנא ולפרגמוס ולתיאטירא ולסרדיס ולפילדפיא וללודקיא׃

12 ואפן לראות את הקול המדבר אלי ויהי בפנותי וארא שבע מנרות זהב׃ 13 ובתוך שבע המנרות דמות בן אדם לבוש מעיל וחגור אזור זהב על לבו׃ 14 וראשו ושערו לבנים כצמר צחר כשלג ועיניו כלבת אש׃ 15 ומרגלתיו כעין נחשת קלל כצרופות בכור וקולו כקול מים רבים׃ 16 ויהי לו ביד ימינו שבעה כוכבים ומפיו יוצאת חרב פיפיות חדה ופניו כשמש המאיר בגבורתו׃

17 וכראתי אותו ואפל לרגליו כמת וישת עלי יד ימינו ויאמר אל תירא אני הראשון והאחרון והחי׃ 18 ואהי מת והנני חי לעולמי עולמים אמן ובידי מפתחות שאול ומות׃ 19 ועתה כתב את אשר ראית ואשר נעשה עתה ואשר עתיד להיות אחרי כן׃ 20 את סוד שבעת הכוכבים אשר ראית בימיני ואת שבע מנרות הזהב שבעת הכוכבים הם מלאכי שבע הקהלות ושבע המנרות אשר ראית שבע קהלות הנה׃

Next Book Next Book