The Full Assurance of Faith

Hebrews 10

19 ועתה אחי בהיות לנו בטחון דרך הקדש בדם ישוע׃ 20 דרך חדש וחי אשר חדש לנו בפרכת היא בשרו׃ 21 ובהיות לנו כהן גדול על בית אלהים׃ 22 נקרבה נא בלבב שלם ובאמונה תמימה מטהרים בהזית לבבנו מרוח רעה ורחוצי בשר במים טהורים׃ 23 נחזיקה בהודית התקוה בל נמוט כי נאמן המבטיח׃ 24 ונתבוננה זה על זה לעורר אתנו לאהבה ולמעשים טובים׃ 25 ואל נעזב את כנאיתנו כמנהג קצת אנשים כי אם נוכיח איש את אחיו וביותר בראתכם כי קרוב היום׃

26 כי אם נחטא בזדון אחרי אשר קבלנו דעת האמת לא ישאר עוד זבח קרבן לכפר על החטא׃ 27 כי אם בעותי הדין העתיד ואש קנאה אשר תאכל את הצררים׃ 28 הן איש כי יפר תורת משה מות ימות בלי חמלה על פי שנים עדים או שלשה׃ 29 מה תחשבו כמה יגדל הענש הראוי לרמס ברגלו את בן האלהים וחשב לחל את דם הברית אשר הוא מקדש בו ומחרף את רוח החסד׃ 30 כי ידענו את האמר לי נקם ושלם ועוד כי ידין יהוה עמו׃ 31 מה נורא לנפל ביד אלהים חיים׃

32 אבל זכרו נא את הימים הראשונים כי אז אחרי ארו עיניכם נשאתם כבד ענוים רבים׃ 33 פעם בהיותכם לראי בחרפה ותוגה פעם בהשתתף לאשר הגיע אליהם כזאת׃ 34 כי הצטערתם על מוסרי וגזלת רכושכם סבלתם בשמחה מדעתכם בנפשכם שיש לכם בשמים קנין טוב ממנו וקים לעד׃ 35 לכן אל תשליכו את בטחונכם כי יש לו שכר רב׃ 36 כי צריכים אתם לסבלנות למען תעשו רצון אלהים ונשאתם את ההבטחה׃

37 כי עוד מעט רגע והבא יבא לא יאחר׃ 38 הצדיק באמונתו יחיה ואם יסג אחור לא רצתה נפשי בו׃

39 אמנם אנחנו איננו מן הנסוגים אחור לאבדם כי אם מן המאמינים להצלת הנפש׃

Next Book Next Book