Christ's Sacrifice Once for All

Hebrews 10

1 כי התורה בהיות בה צל הטבות העתידות ולא מראה עצם הדברים אין ביכלתה להשלים את הקרבים בקרבנות ההם אשר יקריבו תמיד מדי שנה בשנה׃ 2 כי לולא זאת חדלו מהביאם באשר המקריבים בהטהרם פעם אחת לא היתה בהם עוד רגשת חטאים׃ 3 אבל יש שם הזכרת החטאים שנה בשנה׃ 4 כי דם הפרים והשעירים לא יוכל להסיר חטאים׃

5 ובעבור זאת אמר בבואו לעולם זבח ומנחה לא חפצת גוף כוננת לי׃ 6 עולה וחטאה לא שאלת׃ 7 אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי לעשות רצונך אלהי׃

8 אחרי אמרו למעלה זבח ומנחה עולה וחטאה לא חפצת ולא שאלת אשר יקריבו אתם על פי התורה׃ 9 אז אמר הנה באתי לעשות רצונך אלהי מעביר בזה את הראשונה למען הקים את השניה׃ 10 וברצון הזה מקדשים אנחנו על ידי הקרבת קרבן גוף ישוע המשיח בפעם אחת׃

11 וכל כהן עמד יום יום לשרת ומוסיף פעמים רבות להקריב אתן הקרבנות אשר לא יוכלו לעולם להעביר חטאים׃ 12 אולם זה אחרי הקריבו זבח אחד על החטאים ישב עד עולם לימין האלהים׃ 13 וחכה יחכה עד כי יושתו איביו הדם לרגליו׃ 14 כי הוא בקרבן אחת השלים לנצח את המקדשים׃

15 ואף רוח הקדש מעיד לנו על זאת כי אחרי אמרו׃

16 זאת הברית אשר אכרת אתם אחרי הימים ההם אמר יהוה נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה׃

17 ולעונם ולחטאתם לא אזכר עוד׃

18 והנה באשר נסלחו החטאים אין עוד קרבן עליהם׃

Next Book Next Book