Further Instructions

Colossians 4

2 התמידו בתפלה ושקדו בה בתודה׃ 3 והתפללו גם בעדנו למען יפתח לנו האלהים את שער הדבור לחות את סוד המשיח אשר בעבורו אסור אנכי׃ 4 למען אשר אגלה אתו כמשפט עלי לחות׃

5 התהלכו בחכמה עם אשר בחוץ והוקירו את העת׃ 6 דבריכם יהיו נעימים בכל עת וממלחים במלח למען תדעו להשיב דבר לכל אדם׃

Next Book Next Book