Rules for Christian Households

Colossians 3

18 אתן הנשים הכנענה לבעליכן כראוי באדנינו׃ 19 אתם האנשים אהבו את נשיכם ואל תתמרמרו אליהן׃ 20 הבנים שמעו אל ילדיכם בכל דבר כי הוא לרצון לאדנינו׃ 21 האבות אל תרגיזו את בניכם פן יחתו׃ 22 העבדים שמעו בכל דבר אל אדניכם לפי הבשר לא בעבודה למראה העין כמבקשי חן בני אדם כי אם בתם לבב כיראי האלהים׃ 23 כל אשר תעשו עשו בכל נפשכם כמו ליהוה ולא לבני אדם׃ 24 וידעתם כי תקבלו מאת יהוה גמול הירשה כי את אדנינו המשיח עבדים אתם׃ 25 וכל עשה עול הוא ישא העול אשר עשה ואין שם משא פנים׃

Colossians 4

1 אתם האדנים תנו לעבדיכם הישר והשוה ודעו כי גם אתם יש לכם אדון בשמים׃

Next Book Next Book