Timothy and Epaphroditus

Philippians 2

19 וקויתי בישוע אדנינו לשלח במהרה אליכם את טימותיוס למען תנוח דעתי בהודע לי דבר מעמדכם׃ 20 כי זולתו אין אתי איש כלבבי אשר בלב שלם ידאג לכם׃ 21 כי כלם את אשר להם ידרשו ולא את אשר לישוע המשיח׃ 22 ואותו ידעתם כי בחון הוא אשר כבן העבד את אביו כן היה אתי בעבודת הבשורה׃ 23 ואתו אקוה לשלח אליכם מהר כאשר אראה מה יהיה לי׃ 24 ובטחתי באדנינו אשר גם אנכי אבוא אליכם במהרה׃

25 ואחשב מן הצרך לשלח אליכם את אפפרודיטוס אחי ועזרי וחברי בצבא והוא שליחכם ומשרתי בצרכי׃ 26 יען היותו נכסף לכלכם ונעצב מאד על אשר שמעתם כי חלה׃ 27 אמנם חלה חלה וגם נטה למות אבל האלהים רחם עליו ולא עליו בלבד כי גם עלי רחם שלא יבוא עלי יגון על יגון׃ 28 לכן מהרתי לשלחו אליכם למען תראהו ותשובו לשמוח וגם ימעט יגוני׃ 29 על כן קבלהו באדנינו בכל שמחה והוקירוט אנשים כמהו׃ 30 כי בעבור מעשה המשיח הגיע עד מות ותקל נפשו בעיניו למען ימלא את אשר חסרתם בשרתכם אותי׃

Next Book Next Book