Righteousness Through Faith in Christ

Philippians 3

1 ובכן אחי שמחו באדנינו הן לכתב ולשנות כזאת אליכם עלי איננו לטרח ולכם הוא לחזוק׃

2 הזהרו מן הכלבים הזהרו מן הפעלים הרעים הזהרו מן החתוך׃ 3 כי אנחנו בני המילה העבדים את האלהים ברוח ומתפארים במשיח ישוע ואיננו בטחים בבשר׃ 4 אף כי גם לי יש לבטח בבשר ואם יחשב איש שיוכל לבטח בבשר הנה אני יותר ממנו׃ 5 אשר אני נמול בן שמונת ימים מבני ישראל משבט בנימין עברי מן העברים׃ 6 לפי התורה פרוש בקנאתי רדף את העדה ולפי צדקת התורה בלי שמץ׃ 7 אך היתרנות האלה כלן חשבתי לי לחסרנות למען המשיח׃ 8 וגם עודני חשב את כלן לחסרון לעמת מעלת ידיעת ישוע המשיח אדני אשר בעבורו חסרתי את נפשי מכל אלה ואחשבם לסחי להרויח את המשיח ולהמצא בו׃ 9 ולא תהיה לי צדקתי מתוך התורה כי אם באמונת המשיח הצדקה הבאה מאת האלהים באמונה׃ 10 לדעת אתו ואת גבורת תחיתו והתחברות ענוייו ולהדמות למותו׃ 11 להגיע אם אוכל אל תחית המתים׃

Next Book Next Book