Lights in the World

Philippians 2

12 לכן חביבי כאשר שמעתם לי בכל עת כן לא לבד בהיותי עמכם כי עוד יתר עתה אשר אני רחוק מכם תיגעו בתשועת נפשתיכם ביראה וברעדה׃ 13 כי האלהים הוא הפעל בכם גם לחפץ גם לפעל כפי רצונו׃

14 עשו כל דבר בלא תלנות ובלא מזמות׃ 15 למען תהיו נקיים וטהורים בני אלהים לא מום בם בתוך דור עקש ופתלתל אשר תאירו ביניהם כמאורת בעולם׃ 16 מחזיקים בדבר החיים לתהלה לי ביום המשיח אשר לא לחנם רצתי ולא לריק יגעתי׃ 17 אבל אם גם אסך על זבח אמונתכם ועבודתה הנני שמח וגם שש עם כלכם׃ 18 וככה שמחו אף אתם ושישו עמדי׃

Next Book Next Book