Christ's Example of Humility

Philippians 2

1 לכן אם יש תוכחה במשיח אם תנחומות האהבה אם התחברות הרוח אם רחמים וחמלה׃ 2 השלימו נא את שמחתי בהיות לכם לב אחד ואהבה אחת ונפש אחת ורצון אחד׃ 3 ולא תעשו דבר בדרך מריבה או כבוד שוא כי אם בשפלות רוח תחשבו איש את רעהו יותר מעצמו׃ 4 כל אחד אל ידאג לאשר לו לבדו כי אם גם לאשר לחברו׃ 5 כי הרוח ההיא אשר היתה במשיח תהי גם בכם׃ 6 אשר אף כי היה בדמות האלהים לא חשב לו לשלל היותו שוה לאלהים׃ 7 כי אם הפשיט את עצמו וילבש דמות עבד וידמה לבני אדם וימצא בתכונתו כבן אדם׃ 8 וישפל את נפשו ויכנע עד מות עד מיתת הצליבה׃ 9 על כן גם האלהים הגביהו מאד ויתן לו שם נעלה על כל שם׃ 10 למען אשר בשם ישוע תכרע כל ברך אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ׃ 11 וכל לשון תודה כי אדון הוא ישוע המשיח לכבוד אלהים האב׃

Next Book Next Book