To Live Is Christ

Philippians 1

18 אך מה בכך הלא בכל אופן אם בעלילה או באמת יגד המשיח ואני הנני שמח בזאת וגם אשמח׃ 19 כי יודע אני שתהיה לי זאת לישועה בתפלתכם ובעזרת רוח ישוע המשיח׃ 20 ואוחיל ואקוה שלא אבוש בכל דבר כי אם בכל בטחון כאשר מאז כן גם עתה יתגדל המשיח בגופי אם בחיי אם במותי׃ 21 כי המשיח הוא חיי והמות רוח לי׃ 22 אולם אם לחיות בבשר עוד יוסיף לי פרי עמלי אין לי להגיד במה אבחר׃ 23 כי משוך אני מן השנים נפשי אותה להפטר ולהיות עם המשיח כי זה המבחר׃ 24 אבל לעמד עוד בבשר צריך יתר בעבורכם׃ 25 ואני בטח וידע כי אותר ואעמד עם כלכם יחד לאמץ אתכם ולהגדיל שמחת אמונתכם׃ 26 למען תרבה על ידי תהלתכם במשיח ישוע בשובי לבוא אליכם׃

27 רק חתנהגו כראוי לבשורת המשיח למען אשמע עליכם אם בבואי לראותכם אם בהיותי רחוק כי קימים אתם ברוח אחת ועזרים אתי בנפש אחת להלחם בעד אמונת הבשורה׃ 28 ואינכם חרדים מאומה מפני המתקוממים אשר זאת להם אות לאבדם ולכם לישועתכם ומאת האלהים היא׃ 29 כי נתן לכם בעד המשיח לא לבד להאמין בו כי אם גם להתענות בעדו׃ 30 כי גם לכם המלחמה אשר ראיתם בי ואשר עתה שמעים אתם עלי׃

Next Book Next Book