The Advance of the Gospel

Philippians 1

12 והנני מודיע אתכם אחי כי אשר מצאתני היתה אך ליתרון הבשורה׃ 13 עד אשר נגלו מוסרותי במשיח בכל שער המלך ולכל הנשארים׃ 14 ורב האחים באדנינו הוסיפו אמץ במוסרותי והתחזקו יותר בלבבם לדבר את הדבר בלי פחד׃

15 הן יש מגידים את המשיח מקנאה וריב ויש מגידים בכונה טובה׃ 16 אלה ממריבה מגידים את המשיח לא בלב טהור כי חשבים להוסיף צרה על מוסרי׃ 17 ואלה מאהבה באשר הם ידעים כי נתון אנכי להצדיק את הבשורה׃

Next Book Next Book