Thanksgiving and Prayer

Philippians 1

3 אודה לאלהי מדי זכרי אתכם׃ 4 ותמיד בכל תפלותי אתחנן בשמחה בעד כלכם׃ 5 על התחברותכם אל הבשורה למן היום הראשון ועד הנה׃ 6 ובטח אני כי המתחיל בכם המעשה הטוב גם יגמרנו עד יום ישוע המשיח׃ 7 כאשר ראוי לי לחשב ככה על כלכם בעבור שאתי אתכם בלבבי במוסרי ובהצדיקי ובחזקי את הבשורה באשר כלכם חברי בחסד׃ 8 כי האלהים לי לעד אשר לכלכם נכספתי באהבת ישוע המשיח׃ 9 ועל זאת מתפלל אנכי כי תרבה ותגדל אהבתכם בהשכל ובכל דעת׃ 10 למען תבחנו את המבחרות והייתם זכים ובלי מכשול עד יום המשיח׃ 11 מלאים פרי הצדקה על ידי ישוע המשיח לכבוד אלהים ותהלתו׃

Next Book Next Book