Example of Hagar and Sarah

Galatians 4

21 אמרו לי אתם החפצים להיות משעבדים לתורה הלא שמעתם את התורה׃ 22 כי כתוב שהיו לאברהם שני בנים האחד מן האמה והשני מן החפשיה׃ 23 ואשר לאמה הוא נולד לפי הבשר ואשר לחפשיה על פי ההבטחה׃ 24 והדברים הם לרמז כי שתי הבריתות הנה האחת מן הר סיני היולדת לעבדות והיא הגר׃ 25 כי הגר סיני הר בערב הוא והוא כנגד ירושלים של עתה כי היא בעבדות עם בניה׃ 26 אבל ירושלים של מעלה היא חפשיה והיא אם כלנו׃

27 כי כתוב רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה׃

28 ואנחנו אחי הננו כיצחק בני ההבטחה׃ 29 וכאשר הנולד לפי הבשר אז היה רדף את הנולד לפי הרוח כן הוא גם עתה׃ 30 אבל הכתוב מה הוא אמר גרש האמה ואת בנה כי לא יירש בן האמה עם בן החפשיה׃ 31 על כן אחי לא בני האמה אנחנו כי אם בני החפשיה׃

Next Book Next Book