Paul's Concern for the Galatians

Galatians 4

8 הן לפנים באין דעת אלהים הייתם עבדים את אשר בעצמותם אינם אלהים׃ 9 ועתה אחרי ידעתם את האלהים ויותר אחרי שנודעתם לאלהים איך תשובו אל היסדות הרפים והדלים ההם אשר תרצו להכנע להם מחדש׃ 10 ימים אתם שמרים וחדשים ומועדים ושנים׃ 11 מתירא אני פן לריק עמלתי בכם׃

12 היו נא כמוני כי גם אני כמוכם מתחנן אני לכם אחי לא הרעתם לי מאומה׃ 13 אתם ידעתם אשר בחלשת בשרי בשרתי לכם את הבשורה לראשונה׃ 14 ואתם לא בזיתם את נסיוני אשר נסיתי בבשרי ולא געלתם אתו כי אם קבלתם אתי כמלאך אלהים כמשיח ישוע׃ 15 ועתה איה אשרכם כי מעיד אני עליכם אשר אם יכלתם הייתם עקרים את עיניכם לתתן לי׃ 16 ועתה הנהייתי לכם לאיב בדברי אמת אליכם׃ 17 אינם מקנאים לכם לטובה כי חפצם להפריד אתכם מעלינו למען תהיו מקנאים להם׃ 18 אבל טוב לקנא תמיד לטובה ולא לבד בהיותו אצלכם׃ 19 בני אשר אני מחולל שנית עד כי יוצר בכם המשיח׃ 20 אמנה חפצתי להיות עתה אצלכם לשנות את קול דברי כי נבוך אני בכם׃

Next Book Next Book