Christ Has Set Us Free

Galatians 5

1 ועתה עמדו נא בחרות אשר שחרר אתנו המשיח ואל תשובו להלכד בעל העבדות׃

2 הנה אני פולוס אמר לכם כי אם תמולו לא יועיל לכם המשיח׃ 3 ומעיד אני עוד הפעם בכל איש אשר ימול כי מחיב הוא לשמר את כל התורה׃ 4 נגזרתם מן המשיח אתם המצטדקים בתורה נפלתם מן החסד׃ 5 כי אנחנו ברוח ניחל מתוך האמונה לתקות הצדקה׃ 6 כי במשיח איננה נחשבת לא המילה ולא הערלה כי אם האמונה הפעלת באהבה׃

7 היטבתם לרוץ מי חשך אתכם משמע אל האמת׃ 8 הפתוי הזה איננו מאת הקרא אתכם׃ 9 מעט שאר מחמץ הוא את כל העסה׃ 10 מבטח אני בכם באדון שלא תהיה רוח אחרת עמכם והעכר אתכם ישא את עונו יהיה מי שיהיה׃ 11 ואני אחי אם אכריז עוד המילה על מה אהיה נרדף הלא אז מבטל מכשול הצלב׃ 12 מי יתן ויכרתו המדיחים אתכם׃

13 כי אתם אחי לחרות נקראתם ובלבד שלא תהיה החרות תאנה לבשר אלא שתעבדו איש את רעהו באהבה׃ 14 כי כל התורה כלולה במצוה אחת והיא ואהבת לרעך כמוך׃ 15 אבל אם תנשכו ותאכלו איש את אחיו ראו פן תכלו איש על ידי רעהו׃

Next Book Next Book