The Temple of the Living God

2 Corinthians 6

14 אל תהיו משכי על זר עם חסרי אמונה כי אי זה שתפות יש לצדקה עם העול ואי זה התחברות לאור עם החשך׃ 15 ואי זה הסכמה למשיח עם בליאל או מה חלק המאמין עם שאיננו מאמין׃

16 ואי זה דבק יש להיכל אלהים עם האלילים כי אתם היכל אלהים חיים כמו שאמר האלהים ושכנתי והתהלכתי בתוכם והייתי להם לאלהים והם יהיו לי לעם׃ 17 על כן צאו מתוכם והברו נאם יהוה וטמא אל תגעו ואני אקבץ אתכם׃ 18 והייתי לכם לאב ואתם תהיו לי לבנים ולבנות נאם יהוה צבאות׃

2 Corinthians 7

1 לכן חביבי בהיות לנו ההבטחות האלה נטהרה את עצמנו מכל טמאת בשר ורוח להשלים קדשתנו ביראת אלהים׃

Next Book Next Book