The Ministry of Reconciliation

2 Corinthians 5

11 ועתה יען אשר ידענו יראת האדון נדבר על לב בני אדם ולאלהים אנחנו גלוים ואקוה כי גלוים אנחנו גם במדעכם׃ 12 כי אין אנחנו משתבחין שנית אליכם אך נתנים לכם סבה להתפאר בנו לנגד המתפארים בפנים ולא בלב׃ 13 כי אם השתגענו לאלהים היתה זאת ואם השכלנו לכם היתה׃ 14 כי אהבת המשיח דחקת אתנו בהיותנו דנים אשר אם מת אחד בעד כלם כלם מתו׃ 15 ובעד כלם מת למען לא יחיו החיים עוד לנפשם כי אם לאשר מת ויקם בעדם׃

16 לכן מעתה אנחנו לא נדע איש לפי הבשר וגם אם ידענו את המשיח לפי הבשר מעתה לא נדעהו עוד׃ 17 ובכן מי שהוא במשיח בריאה חדשה הוא הישנות עברו והנה הכל נהיה לחדש׃ 18 והכל מאת האלהים המרצה אתנו לעצמו על ידי ישוע המשיח ויתן לנו שרות הרצוי׃ 19 יען אשר אלהים היה במשיח מרצה את העולם לעצמו ולא חשב להם את פשעיהם וישם בנו את דבר הרצוי׃ 20 לכן מליצי המשיח אנחנו וכאלו האלהים מזהיר אתכם על ידנו נבקש מכם בעד המשיח התרצו נא אל האלהים׃ 21 כי את אשר לא ידע חטאת אתו עשה לחטאת בעדנו למען נהיה בו אנחנו לצדקת אלהים׃

2 Corinthians 6

1 ואנחנו כעזרים נזהירה אתכם שלא תקבלו לריק את חסד אלהים׃

2 כי הוא אומר בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך הנה עתה עת רצון הנה עתה יום ישועה׃ 3 ואין אנחנו נתנים מכשול במאומה פן יהיה שרותנו לנאצה׃ 4 כי אם נראה בכל דבר כמשרתי אלהים בסבלנות רבה בלחץ ובצרות ובמצוקות׃ 5 במכות ובמוסרות ובמהומות בתלאות בשקידות ובצומות׃ 6 בטהרה ובדעת ובארך רוח ובחסד וברוח הקדש ובאהבה לא צבועה׃ 7 בדבר האמת ובגבורת אלהים בכלי נשק הצדקה מימין ומשמאל׃ 8 בכבוד ובקלון בשם רע ובשם טוב כמתעים ובכל זאת נאמנים׃ 9 כאינם ידועים וגם ידועים כמתים והננו חיים כמיסרים ולא מומתים׃ 10 כנעצבים ובכל עת שמחים כרשים ומעשירי רבים כאשר אין להם מאומה ויש להם כל׃

11 פינו פתוח לכם אנשי קורנתוס ורחב לבנו׃ 12 לא צר מקומכם בנו אך צר המקום במעיכם׃ 13 והיה זה גמולי כמו אל בנים אנכי מדבר אם תרחיבו לבבכם גם אתם׃

Next Book Next Book