Our Heavenly Dwelling

2 Corinthians 5

1 הן ידענו כי בהרס בית אהלנו אשר בארץ יש לנו בנין מאת האלהים בית אשר איננו מעשה ידים והוא לעולם בשמים׃ 2 כי גם עתה נאנחים ונכספים אנחנו להתעטף בביתנו אשר מן השמים׃ 3 באשר אחרי לבשנהו לא נמצא ערמים׃ 4 כי גם עתה באהלנו זה נאנח מפני הכבד ולא חפצנו להתפשט כי אם להתעטף למען יבלע המות על ידי החיים׃ 5 והמכין אתנו לזאת הוא האלהים אשר אף נתן לנו את ערבון הרוח׃

6 לכן בטוחים אנחנו בכל עת וידעים כי כל עוד שמושבנו בגוף רחוקים אנחנו מן האדון׃ 7 כי באמונה נתהלך ולא בראות עינים׃ 8 אמנם בטוחים אנחנו ונבחרה לנו להתרחק מן הגוף ולהיות קרובים אל האדון׃ 9 על כן גם נשתדל אם קרובים אם רחוקים להיות לו לרצון׃ 10 כי כלנו עתידים להראות לפני כסא דין המשיח למען יקבל איש ואיש כפי פעלו בחיי גופו אם טוב ואם רע׃

Next Book Next Book