One Body with Many Members

1 Corinthians 12

12 כי כאשר הגוף הוא אחד ויש בו אברים הרבה וכל אברי הגוף ההוא אף כי רבים הם כלם גוף אחד כן גם המשיח׃ 13 כי ברוח אחד נטבלנו כלנו לגוף אחד אם יהודים אם יונים אם עבדים אם בני חורין וכלנו לרוח אחד השקינו׃

14 כי גם הגוף לא אבר אחד הוא כי אם רבים׃ 15 אם תאמר הרגל אינני יד על כן אינני מן הגוף הבעבור זאת איננה מן הגוף׃ 16 ואם תאמרו האזן אינני עין על כן אינני מן הגוף הבעבור זאת איננה מן הגוף׃ 17 אם הגוף כלו יהיה עין איה השמע ואם כלו יהיה שמע איה הריח׃ 18 ועתה האלהים שת את האברים כל אחד ואחד מהם בגוף כמי רצונו׃ 19 ואלו היו כלם אבר אחד איה הגוף׃ 20 הנה רבים הם האברים והגוף אחד׃

21 העין לא תוכל דבר אל היד לאמר לא אצטרך לך וגם הראש לא יוכל דבר אל הרגלים לאמר לא אצטרך לכן׃ 22 כי להפך אברי הגוף הנראים רפים הם לנו לצרך ביותר׃ 23 והנראים לנו נקלים בגוף אתם נלביש ביתר כבוד ואשר לבשת לנו המה כאלו ההגונים מכלם׃ 24 כי ההגונים לנו אינם צריכים לזאת אבל האלהים מזג ככה את הגוף שנתן כבוד יותר לגרוע׃ 25 למען לא תהיה מחלקת בגוף כי אם ידאגו כל האברים יחד זה לזה׃ 26 ואם יכאב אבר אחד יכאבו אתו כל האברים ואם יכבד אבד אחד ישמחו אתו כל האברים׃

27 אכן גוף המשיח אתם ואבריו כל אחד לפי חלקו׃ 28 ומהם שם האלהים בקהל ראשונה לשליחים ושנית לנביאים ושלישית למלמדים ויתן גבורות אף מתנות הרפאות ועזרים ומנהיגים ומיני לשנות׃ 29 הכלם שליחים אם כלם נביאים או כלם מלמדים הכלם עשי גבורות׃ 30 הלכלם מתנות רפאות הכלם מדברים בלשנות הכלם מפרשי לשנות׃

31 ואתם התאוו המתנות המועילות ביותר ובכל זאת אראה אתכם דרך נעלה על כלנה׃

Next Book Next Book