Spiritual Gifts

1 Corinthians 12

1 ובענין הרוחניות אחי לא אכחד מכם דבר׃ 2 הלא ידעתם כי בהיתכם גוים אחרי אלילים אלמים הובלתם כאשר נמשכתם׃ 3 לכן אודיע אתכם כי אין איש דבר ברוח אלהים אשר יאמר ישוע חרם הוא ולא יוכל איש לקרא לישוע אדון בלתי אם ברוח הקדש׃

4 ושנות הנה המתנות אבל הרוח אחד הוא׃ 5 ושנים המה השמושים והאדון אחד הוא׃ 6 ושנות הנה הפעלות והאלהים הוא אחד הפעל את הכל בכל׃ 7 ולכל איש ואיש נתנה לו התגלות הרוח להועיל׃ 8 כי האחד נתן לו על ידי הרוח דבור החכמה ולאחד דבור הדעת כפי הרוח ההוא׃ 9 לאחר האמונה ברוח ההוא ולאחר מתנות הרפאות ברוח ההוא׃ 10 ולאחר לפעל גבורות ולאחר נבואה ולאחר להבחין בין הרוחות ולאחר מיני לשנות ולאחר באור לשנות׃ 11 וכל אלה פעל הרוח האחד ההוא המחלק לאיש איש כרצונו׃

Next Book Next Book